ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A RICHTER ANNA DÍJ KÖZÖNSÉGSZAVAZÁSÁN VALÓ SZAVAZÁSHOZ ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ NYEREMÉNYJÁTÉKON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

Hatályos 2024.02.12-től

A Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, cégjegyzékszáma: 01-10-040944, adószáma: 10484878-2-44, a továbbiakban: Társaság; az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja Önt mint a Richter Anna Díj közönségszavazásán szavazatot leadó természetes személyt a személyes adatainak a szavazással kapcsolatban végzett kezeléséről.

 

1. A Társaság a következő célokból kezeli a közönségszavazás során szavazatot leadó érintettek személyes adatait:

 

A. A https://richterannadij.hu/ oldalon a közönségszavazás során szavazatok leadása, a leadott szavazatok rögzítése

A kezelt adatok köre

E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szavazási időszak lezárultát követő 1 hónapig.

 

B. A https://richterannadij.hu/ oldalon a közönségszavazással összefüggésben szervezett nyereményjátékon való részvétel

A kezelt adatok köre

E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szavazási időszak lezárultát követő 1 hónapig.

 

C. Ahttps://richterannadij.hu/ oldalon a közönségszavazással összefüggésben szervezett nyereményjáték nyertesei részére a nyeremény átadása

A kezelt adatok köre

Név; e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A nyeremény átadását követő 1 hónapig.

 

 D. Visszaélések megelőzése és kivizsgálása

Az adatkezelési cél részletesebb bemutatása

Egy e-mail címről egy adott csapatra csak egy szavazat adható le a Richter Anna Díj közönségszavazása során, így a Társaság abból a célból, hogy ezt az előírást ne lehessen kijátszani, szükségesnek tartja a szavazók e-mail címének kezelését.

A kezelt adatok köre

E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja

A Társaságnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szavazás szabályai a közönségszavazás során betartásra kerüljenek, és ténylegesen a legszélesebb körű támogatottsággal bíró pályázat nyerje el a közönségdíjat. A Társaságnak továbbá jogos érdeke fűződik ahhoz is, hogy kiszűrje a szavazás során az esetleges visszaélési kísérleteket, és megakadályozza azokat, illetve az így leadott szavazatokat érvénytelenítse.

 [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

A személyes adatok megőrzésének időtartama

A közönségszavazás lezárultát követő 1 hónap.

 

II. Adatfeldolgozó

Merlin Communications Kft.

székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.

cégjegyzékszáma: 01-09-684890

e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatfeldolgozó látja el a https://richterannadij.hu/ weboldal üzemeltetését, továbbá a weboldal fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Az Adatfeldolgozó közreműködik a Szavazz és nyerj! nyereményjáték lebonyolításában.

Hanga Trade Kft.

székhelye: 2141 Csömör, Móricz Zsigmond utca 12.;

cégjegyzékszáma: 13-09-146092;

e-mail cím:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Az Adatfeldolgozó közreműködik a Szavazz és nyerj! nyereményjáték lebonyolításában.

 

III. Gyakorolható érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”) alapján jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi érintetti jogokat gyakorolja a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre eljuttatott kérelmén keresztül:

Érintetti jog-Jogalap

Hozzájárulás

Szerződés

Jogos érdek

Hozzáféréshez való jog GDPR 15. cikk

Gyakorolható

Gyakorolható

Gyakorolható

Helyesbítéshez való jog GDPR 16. cikk

Gyakorolható

Gyakorolható

Gyakorolható

Törléshez való jog

GDPR 17. cikk

Gyakorolható 

Gyakorolható

Gyakorolható

Hozzájárulás visszavonásához való jog

GDPR 7. cikk (3) bek.

Gyakorolható 

Nem gyakorolható

Nem gyakorolható

Korlátozáshoz való jog

GDPR 18. cikk

Gyakorolható

Gyakorolható

Gyakorolható

Adathordozhatósághoz való jog

GDPR 20. cikk

Gyakorolható 

Gyakorolható

Nem gyakorolható

Tiltakozáshoz való jog

GDPR 21. cikk

Nem gyakorolható (itt a gyakorlatban az érintett által adott hozzájárulás visszavonásaként értelmezi a Társaság és ilyen módon gyakorolható)

Nem gyakorolható

Gyakorolható

Az alábbi táblázat részletesen elmagyarázza, hogy a fenti érintetti jogoknak mi a pontos jogszabályi alapja és a jog tartalma.

Érintetti jog neve

Tartalma

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a kérelme alapján tudomással bírjon arról, ha személyes adatainak kezelése folyamatban van, és ha igen, akkor hozzáférést kapjon a kezelt személyes adataihoz.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérelmére a hiányos személyes adatait kiegészítsék, pontatlan személyes adatait helyesbítsék.

Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérelmére törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, amennyiben a GDPR hivatkozott cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll

Hozzájárulás visszavonásához való jog (GDPR 7. cikk (3) bek.)

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatának kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja, úgy töröljük az ilyen jogalapon kezelt személyes adatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezt a jogát bármilyen formában gyakorolhatja a megadott elérhetőségeinken keresztül, illetve a hozzájárulások visszavonása a weboldal profil funkciójánál is gyakorolható. A felhasználó fiók esetén a profil törlése funkcióval, míg a hírlevél esetén mind a profil funkcióban történő pipálás visszavonásával, illetve az e-mailben kapott hírlevélen szereplő leiratkozás gombbal is érvényesíthető.

Korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk)

Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatainak korlátozását, amennyiben a GDPR hivatkozott cikkében felsorolt feltételek valamelyike fennáll.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, más adatkezelőnek továbbítsa akadályozás nélkül, ha az adatkezelés hozzájárulás vagy szerződéses jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Amennyiben érintettként úgy ítéli meg, hogy a Richter, mint adatkezelő az adatkezelése során jogellenesen járt el, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Jogorvoslat neve

Tartalma

Hatósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 77. cikk)

Ön jogosult arra, hogy egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

A NAIH-ot az alábbi elérhetőségeken érheti el:

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Telefonszámok: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; Fax szám: +36 (1) 391-1410; Honlap: www.naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

Ön jogosult a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes adatainak GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Az ügyben a bíróság soron kívül jár el. Szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Richter székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetet. A lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Richter székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

Javasoljuk és kérjük, mielőtt a hatósági vagy a bírósági jogorvoslati utat választja, keresse meg a Richter adatvédelmi tisztviselőjét a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, vagy postai úton a 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. címen, a levelet a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének címezve, amely egyeztetés során lehetőségünk nyílik az észlelt helyzet megvizsgálására, értékelésére és megoldására, és az Ön teljes körű tájékoztatására, mivel nálunk állnak rendelkezésre az adatkezeléssel kapcsolatos információk.