Játékszabályzat: Richter Anna Díj Facebook nyereményjáték

A Richter Anna Díj Facebook oldalán (https://www.facebook.com/richterannadij/) elérhető nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata.

Játékszabályzat

Richter Facebook nyereményjáték

Hatályos: 2024. 02. 12-től


A Richter Anna Díj hivatalos Facebook oldalán (a továbbiakban: Facebook oldal) elérhető nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) részvételi feltételei és játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat).


1. A Játék szervezője

1.1. A Játék szervezője a Richter Gedeon Nyrt. (székhelye: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszáma: 01-10-040944; adószáma: 10484878-2-44; a továbbiakban: Richter)


1.2. A Játék szervezésével és lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatban a Richter alvállalkozót alkalmaz, aki alábbi feladatokat látja el:

  • játék kialakítása, Facebook oldalon való közzététele, részvétel biztosítása
  • sorsolás lefolytatása, eredmény megállapítása;
  • nyertessel való kapcsolatfelvétel, nyeremény eljuttatása a nyerteshez.

1.3. A játék szervezésével és lebonyolításával megbízott alvállalkozó:

Hanga Trade Kft. (székhely: 2141 Csömör, Móricz Zsigmond utca 12.; cégjegyzékszáma: 13-09-146092;e-mailes elérhetősége:  k2023/Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.a továbbiakban: Lebonyolító)

1.4. A jelen Játékot a Facebook semmilyen módon nem támogatja, hagyja jóvá vagy szervezi, illetve az semmilyen más módon nem kapcsolódik a Facebookhoz.
2. A Játék időtartama

A Játék 2024. február 12. 10:00 órától 2024. március 10. 24:00 óráig tart.


3. Részvételi feltételek

3.1. A Játékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki

  • személyes Facebook profillal rendelkezik, és a Richter Anna Díj Facebook oldal kedvelője
  • elfogadja jelen Szabályzatot, valamint;
  • elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el,

(a továbbiakban: Résztvevő)

3.2 A Játékban nem vehet részt a Lebonyolító, valamint a Richter munkavállalója, valamint azon személyek, akik munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak a Lebonyolítóval vagy a Richterrel, továbbá mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. pontja szerinti hozzátartozója3.3. A Játékban való részvétel önkéntes.  A Játékban való részvételnek nem feltétele a Facebook oldal megosztása, azonban a Lebonyolító és a Richter megköszöni, ha a Résztvevő a Facebook oldal megosztásával hozzájárul a Facebook oldal népszerűsítéséhez.

4. A Játék leírása, menete

4.1.   A Lebonyolító Facebook oldalra feltölt egy képet és leírást, valamint egy, a bejegyzés alapján megválaszolandó kérdést. A feltett kérdésre a Facebook oldal felületén a kép alatt hozzászólás formájában lehet válaszolni. A helyes válaszadás a Résztvevő Pályázatának minősül.


A helyes választ beküldő Résztvevők között a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsoláson csak az, a jelen Szabályzat 3. pontjában meghatározott részvételi feltételeknek megfelelő személy vehet részt, aki a Facebook oldalon feltöltött kép alá helyezi el helyes válaszát. A válaszadás más módon nem lehetséges. Az ettől eltérő módon megküldött válaszok a sorsoláson nem vehetnek részt. Egy Résztvevőtől egy hozzászólás vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött kép alatt helyes hozzászólását.

4.2. A Lebonyolító a Résztvevők között a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi sorsolással elvégzi a sorsolást, amely alapján megállapít egy nyertest és egy tartaléknyertest 2024. március 15. 15:00 óráig.

4.3. A Lebonyolító a sorsolást követően az eredeti bejegyzés alatt tájékoztatást nyújt a sorsolás megtörténtének tényéről, valamint arról, hogy a nyertessel üzenetben felvette a kapcsolatot

4.4. A Lebonyolító Facebookon keresztül felveszi a kapcsolatot a nyertessel, és egyezteti vele nyeremény átadásának módját, pontos idejét.

4.5. Amennyiben

  • a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot, és a kapcsolatfelvétel megkísérlésének idejétől 3 nap eltelt, vagy
  • a nyeremény átadásának helyén, idején a nyertes nem jelenik meg vagy nem veszi át a nyereményt,

akkor a nyereményre a tartaléknyertes válik jogosulttá.

A Tartaléknyertes a Játék Nyertesével azonos feltételekkel lesz jogosult a Nyereményre. A Tartaléknyertes értesítésére és az értesítés visszaigazolására a jelen Szabályzat 4. pontjában a Nyertes vonatkozásában írtak irányadóak azzal, hogy amennyiben a kiértesített Tartaléknyertes részére sem adható át a nyeremény a Szabályzat 4.6. pontja szerinti okból, úgy a Lebonyolító a sorrendben következő Tartaléknyertest értesíti.

4.6. A Nyeremény meghatalmazott útján is átvehető. A meghatalmazásban kötelező rögzíteni a meghatalmazó és meghatalmazott olvasható nevét, lakcímét, és az ügyet amire meghatalmazás kiterjed (nyeremény átvétele) valamint a felek aláírását. A meghatalmazást a meghatalmazó sajátkezűleg írja.


5. Nyeremény

1 db 10.000 Ft értékű jegy.hu utalvány, amely a https://www.jegy.hu/ oldalon feltöntetett szabályok szerint tetszés szerint beváltható. (a továbbiakban: Nyeremény)

5.2. A Nyeremény másra nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át.

5.3. A Richter fenntartja a jogot, hogy Nyeremény tartalmát, elemeit megváltoztassa. A Nyeremény elemeinek változtatása a Nyeremény összértékét nem befolyásolja.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek, úgy a Richter az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

6.2. A Richter fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bármely Résztvevőt indokolás nélkül kizárjon, vagy a Résztvevők hozzászólását részben vagy egészben törölje, amennyiben az trágár, vagy más jogára, jogos érdekére nézve sértő kifejezést tartalmaz.

6.3. Az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezések a külön adatkezelési tájékoztatóban elérhetők.

6.4. A Richter rajta kívül álló okból bekövetkező, a Facebook oldalon felmerülő meghibásodásokért semmilyen módon nem felel, az ezekből kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartozik.

6.5. A Lebonyolító kizárja felelősségét a Nyertes/Tartaléknyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Nyertes/Tartaléknyertes vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6.6. A Lebonyolító fenntartja a jogot a határidők módosítására, azzal, hogy az esetleges változásokról a Facebook oldalon hozzászólásban vagy bejegyzés formájában értesíti a Résztvevőket, a jelen Szabályzat megfelelő módosításával és közzétételével egyidejűleg.