FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

(Utolsó frissítés időpontja: 2019. szeptember 29.)

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek”) a jelen honlapon (a továbbiakban „Honlap”) elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A Honlapra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a Honlapon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek.
Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot.

A Honlap fenntartója és üzemeltetője a Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-040944; a továbbiakban „mi”, „minket” vagy „Társaság”).
Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgáljuk vagy módosítsuk. A Felhasználási Feltételek legutóbbi frissítésének időpontját a Felhasználási Feltételek tetején lévő „Utolsó frissítés időpontja” felirat melletti dátum mutatja. Javasoljuk, hogy jövőbeni felhasználás céljából a jelen feltételeket nyomtassa ki.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és a Honlapon máshol meghatározott egyedi rendelkezések között bármilyen ellentmondás lenne, úgy a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.

1. KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

A jelen Honlap tartalma és az Honlapon közzétett minden anyag a Társaság vagy a Társaság engedélyeseinek szellemi tulajdona, és Önnek kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot engedünk a jelen Honlapon elérhető tartalom vonatkozásában. A műveket a világ minden részén szerzői jogi jogszabályok és egyezmények védik. Minden ilyen jog fenn van tartva. A Honlap felhasználói kötelesek a Honlapunkon megjelenő tartalom vonatkozásában fennálló szerzői minőségünket (vagy a megnevezett közreműködőkét) elismerni. A jelen Honlapról letöltött és kinyomtatott oldalakhoz fűződő szerzői jogot és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó jelzést tiszteletben kell tartani és fel kell tüntetni. Tilos a Társaság nevét és védjegyeit előzetes hozzájárulásunk nélkül felhasználni.

Tilos a Honlap tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – részben vagy egészben – megosztani, módosítani vagy felhasználni, ideértve a teljes tartalmat, a képeket, hang- és képfelvételeket. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a jogszabályok másként nem rendelkeznek, a jelen Honlapon közzétett minden tartalom szerzői jog tárgyát képezi, a Társaság és az adott szerző engedélye nélkül csak a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek és az adott Honlapon szereplő szövegben kikötött rendelkezések szerint használható fel.

A Társaság és az egyéb harmadik személyek nem engedményezik Önre az ekként megjelölt védjegyekhez, szabadalmakhoz, védett jogokhoz és egyéb szellemi tulajdonjogokhoz fűződő személyes vagy tulajdonosi érdekeiket, illetve felhatalmazásaikat.

2. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA

A jelen Honlap magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek részére készült, és annak szolgáltatásait ilyen személyeknek kínáljuk. Nem szavatoljuk, hogy a Honlapunkon vagy azon keresztül elérhető tartalom rendeltetésszerű használatra alkalmas vagy elérhető más helyszíneken.

A Honlap tartalmazhat pontatlanságokat és elírásokat. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelenlegi tartalmat, valamint az információkban szereplő programokat és termékeket előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk, korrigáljuk és/vagy fejlesszük. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a Honlapunkon található információk naprakészek legyenek, de – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem szavatoljuk vagy garantáljuk, hogy a Honlapon található tartalom pontos, hiánytalan vagy naprakész.

Ha Ön üzleti felhasználó vagy egészségügyi szakember, úgy kizárunk a jelen Honlapra vagy annak tartalmára vonatkozó minden hallgatólagos feltételt, szavatosságot, nyilatkozatot vagy egyéb feltételt. Ha Ön fogyasztó felhasználó, úgy a Honlapunkat csak belföldi, magáncélokra használhatja, és vállalja, hogy oldalunkat semmilyen kereskedelmi vagy üzleti célra nem használja fel.

Az Ön felé fennálló felelősségünket semmilyen olyan módon nem zárjuk ki, illetve nem korlátozzuk, amelyet jogszabály nem tesz lehetővé. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben sem a Társaság, sem a jelen Honlap fejlesztésében és üzemeltetésében résztvevő egyéb személyek nem felelnek a Honlap látogatása során a kapcsolat létrehozásával, a böngészéssel vagy letöltéssel kapcsolatosan – közvetlenül, közvetetten vagy véletlenül – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, vagy a Honlap tartalmának meghibásodásáért.

Üzleti és üzemeltetési okokból bármilyen indoklás vagy előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, megszüntethetjük vagy korlátozhatjuk Honlapunk egy részének vagy egészének hozzáférhetőségét.

3. HARMADIK FELEK HIVATKOZÁSAI

Amennyiben a Honlap más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Honlapon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat mi jóváhagytuk. Az ilyen honlapokon és forrásokon található tartalmak felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel.

A jelen Honlap tartalmazhat a Honlap más felhasználói által feltöltött információkat és anyagokat, például a hirdetőtáblán, a chatszobákban vagy a fórumokon. Ezeket az információkat és anyagokat mi nem ellenőriztük, illetve nem hagytuk jóvá. A Honlapunkon más felhasználók által kifejtett nézetek nem tükrözik a mi nézeteinket és értékeinket.

4. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Ön vállalja, hogy a Honlap használata során minden alkalmazandó jogszabályt, szabályt és szabályozást betart. Elvárjuk a Honlap felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák.

A Honlapot és a Honlapunkon kínált szolgáltatásainkat tilos felhasználni:

 • olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat;
 • jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van;
 • károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából;
 • arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között a Társaság képviselőit is – adja ki magát a felhasználó;
 • kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére;
 • a Honlap bármely részének keretbe foglalása („framing”) vagy tükrözése céljából;
 • adatbázis kialakítására a Honlap tartalmának letöltésével és tárolásával;
 • olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak; valamint
 • a Honlapunkhoz, a Honlapunk tárolására szolgáló szerverhez vagy a Honlapunkhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára. A szabályok ilyen megszegését az illetékes bűnüldözési hatóságoknak jelentjük, és a hatóságok kérésére feltárjuk a szabályszegő személyazonosságát.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Honlapon keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk – de kötelesek nem – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Honlapok Ön általi használatát. Jogosultak vagyunk felfedni az Ön személyazonosságát olyan harmadik személyeknek, akik azt állítják, hogy az Ön által a Honlapunkon közzétett vagy feltöltött tartalom sérti a szellemi tulajdonjogaikat vagy a magánélethez fűződő jogaikat.

5. FÓRUMSZABÁLYOK ÉS TARTALMI SZABÁLYOK

A jelen Honlapon fórumot alakíthatunk ki, és egyéb interaktív szolgáltatásokat is nyújthatunk. Amennyiben a Honlapon fórum kerül kialakításra vagy egyéb nyilvános interaktív szolgáltatás nyújtása történik, az ilyen szolgáltatásokra az alábbi feltételek irányadóak.

A fórumba vagy a nyilvános interaktív szolgáltatásokba érkező kommentek, kérések és bejegyzések bizonyos mértékű moderáláson eshetnek át. Jogosultak vagyunk folyamatosan nyomon követni az beszélgetéseket, és a Honlap fórumain megjelenő egyéb bejegyzéseket és kéréseket. A fentiek tartalma azonban nem tekinthető a részünkről semmilyen kötelezettségvállalásnak, és ennek megfelelően a jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk felelősségünket minden olyan hibáért, meghibásodásért, téves állításért vagy pontatlanságért, amelyek esetlegesen a fent említett oldalak tartalmából eredően merülnek fel. Fórumaink és a Honlapon keresztül nyújtott egyéb interaktív szolgáltatások igénybevétele során, illetve bármilyen olyan lehetőség használata során, amellyel Honlapunkra tartalmat tölthet fel, köteles az alábbi előírásokat mindenben betartani („Tartalmi Szabályok”). A Tartalmi Szabályok a közlemények, bejegyzések vagy egyéb feltett anyagok minden részére és egészére is vonatkoznak.

A Tartalmi Szabályokkal összhangban a közlemények és feltett anyagok

 • legyenek pontosak (ha tényeket tartalmaznak);
 • legyenek eredetiek (ha véleményt tartalmaznak); valamint
 • feleljenek meg a magyarországi jogszabályoknak, valamint azon ország jogszabályainak, ahonnan feltették őket.

A Tartalmi Szabályokkal összhangban a közlemények ne

 • tartalmazzanak más személy becsületét sértő anyagokat;
 • tartalmazzanak obszcén, sértő, gyűlölködő vagy lázító anyagokat;
 • népszerűsítsenek egyértelmű szexuális tartalmú anyagokat;
 • népszerűsítsék az erőszakot;
 • népszerűsítsék a faji, nemi, vallási, nemzeti hovatartozáson, fogyatékosságon, szexuális beállítottságon vagy koron alapuló hátrányos megkülönböztetést;
 • sértsék mások szerzői jogát, adatbázisjogait vagy védjegyeit;
 • legyenek megtévesztésre alkalmasak;
 • sértsenek harmadik felek felé fennálló olyan törvényes kötelezettségeket, mint például szerződéses vagy a titoktartási kötelezettségeket;
 • népszerűsítsenek semmilyen illegális tevékenységet;
 • fenyegessék, sértsék, illetve ne éljenek vissza mások magánélethez fűződő jogával, illetve ne okozzanak bosszúságot, kényelmetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat;
 • legyenek alkalmasak arra, hogy másokat zaklassanak, felzaklassanak, szégyenbe hozzanak, megijesszenek vagy bosszantsanak;
 • legyenek felhasználhatók mások helyében történő fellépésre, vagy mások személyiségére, illetve kapcsolataira vonatkozó hamis állítások alátámasztására;
 • keltsék azt a látszatot, hogy a Társaságtól származnak, ha ez nem így van;
 • hirdessenek, támogassanak vagy segítsenek olyan jogellenes cselekedeteket, mint (például) a szerzői jog megsértése vagy a számítógépekkel való visszaélés; illetve
 • népszerűsítsenek vagy ajánljanak olyan terméket, amely törvényesen nem hozható forgalomba vagy nem reklámozható, illetve amelynek forgalmazása a vonatkozó jogszabályok értelmében bűncselekménynek vagy egyéb jogellenes cselekedetnek minősül, mint például az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek reklámozásával kapcsolatos bármilyen tartalom közzététele.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy felmérjük azokat az esetleges kockázatokat, amelyeket a Honlapunkon elérhető fórumok harmadik személyek általi használata rejt felhasználóink számára, és eseti alapon döntünk arról, hogy az adott szolgáltatás moderálása (a moderálás típusára vonatkozó döntéssel együtt) szükséges-e ezen kockázatok fényében.

Nem vagyunk kötelesek azonban a Fórumot vagy a Honlapunkon biztosított egyéb interaktív szolgáltatásokat felügyelni, ellenőrizni vagy moderálni, és kifejezetten kizárunk minden felelősséget minden olyan kár vagy veszteség tekintetében, amely amiatt felmerül, hogy a felhasználó az – akár moderált, akár nem moderált – interaktív szolgáltatásokat a Tartalmi Szabályainkban meghatározottakkal ellentétesen vette igénybe.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint szerkesszük a benyújtott tartalmakat, és azokat a fórumokban, illetve a Honlapon saját döntésünk alapján közzétegyük, vagy ne tegyük. Saját belátásunk szerint döntünk arról is, hogy a Tartalmi Szabályainkat vagy a magatartási szabályainkat a felhasználó a Honlap (ideértve a fórumot és az egyéb interaktív szolgáltatásokat) használatával megsértette-e.

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése esetén az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket tesszük meg.

Fokozott figyelmet fordítunk a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök reklámozására vonatkozó jogszabályok és szabályozások betartására. Tilos például orvosirendelvényhez kötött gyógyszereket nyilvánosan reklámozni. Értesítés esetén eltávolítunk és módosítunk minden olyan közleményt és hozzászólást, amely esetlegesen jogellenes gyógyszerreklámnak minősülhet.

Amennyiben Ön olyan hozzászólást, közleményt vagy bejegyzést talál, amely megítélése szerint sérti a jelen Felhasználási Feltételeket, jogellenes vagy bármilyen módon a Tartalmi Szabályokba ütközik, kérjük, e-mailben jelezze a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Bejelentésében, kérjük, nevezze meg a kifogásolt tartalmat és annak pontos helyét. Amennyiben saját belátásunk szerint úgy találjuk, hogy bejelentése megalapozott, úgy az adott tartalmat eltávolítjuk, és erről értesítjük Önt is.
A Honlapunkra feltöltött tartalmak nem minősülnek bizalmas és védett tartalomnak. A feltöltő a tartalomhoz fűződő minden tulajdonjogát fenntartja, de köteles korlátozott felhasználási jogot engedni nekünk az adott tartalom használatára, tárolására és másolására, valamint annak terjesztésére és harmadik személyek rendelkezésére bocsátására vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az Ön által nyújtott információ nem esik titoktartási kötelezettség alá, fenntartjuk a jogot arra, hogy bármilyen ötletet, módszert vagy know-howt felhasználjunk és továbbfejlesszünk bármilyen célra, beleértve termékeink fejlesztését és gyártását is.

6. TECHNIKAI FELELŐSSÉG

Nem szavatoljuk, hogy a Honlapunk hiba- és vírusmentesen működik. A felhasználó maga felel a saját számítástechnikai rendszerének, számítógépes programjainak és platformjának a Honlap eléréséhez szükséges beállításaiért, megfelelő működéséért. Javasoljuk, hogy számítógépének védelme érdekében használjon tűzfalat és vírusirtó szoftvereket.
A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Honlappal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket.
A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Honlap hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért.

7. ADATVÉDELEM ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉG

Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően személyes adatokat kezelünk Önről, és amelyek szerint Ön ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátja. A jelen Honlap használatakor Önnek el kell fogadnia a Honlapra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételeit. Az Adatkezelési Tájékoztató és Süti Tájékoztató feltételei a jelen Felhasználási Feltételeknek elválaszthatatlan részét képezik.

A jelen Honlapon elérhető Szolgáltatásokhoz nincs szükség előzetes azonosításra, így a Szolgáltatások tartalmának használatához Önnek nem kell felfednie a személyazonosságát.
Amennyiben azonban Ön pályázni kíván a honlapon elérhető pályázati kiírás szerint, úgy szükséges a pályázati űrlapon egyes személyes adatainak megadása.

Ha Ön úgy dönt, hogy a Társaság által kért, kötelezően kitöltendő személyes adatokat (lsd. pályázati űrlap) nem adja meg, azzal elfogadja, hogy nem tud a pályázaton részt venni.

8. HIVATKOZÁSOK A TÁRSASÁG HONLAPJAIRA, KERETEK

A Honlapunk nyitólapjára mutató hivatkozást Ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból Önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.

9. MEGFELELŐSÉG

A jelen Felhasználási Feltételek megszegése a Honlap használatára vonatkozó feltételek súlyos megszegésének minősül, amely az alábbi intézkedések bármelyikét vagy mindegyikét maga után vonhatja:

 • Honlapunk használati jogának haladéktalan, ideiglenes vagy végleges visszavonása;
 • a Honlapunkra Ön által feltöltött bejegyzés vagy anyag haladéktalan, ideiglenes vagy végleges eltávolítása;
 • figyelmeztetés küldése; 
 • peres eljárás Ön ellen a feltételek megszegése miatt felmerült károk (ideértve többek között az igazolt adminisztrációs és jogi költségeket is) megtérítéséért;
 • további jogi fellépés Önnel szemben; illetve
 • az általunk indokoltan szükségesnek tartott információk kiadása a bűnüldöző hatóságoknak.

10. ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére (valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések rendezésére) a magyar jogszabályok az irányadók.
Mindkét fél megállapodik abban, hogy Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága van.

11. ELÉRHETŐSÉGEK

Amennyiben a Honlappal vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük, forduljon a Társaság PR és Kormányzati Kapcsolatok Osztályához (telefonszám: +36 1 431 5546; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).